خداداد رفت

به نقل از پرتال خبر در اخبار  :  خداداد عزیزی و مهدی هاشمی نسب از سیاه جامگان رفتند.