جمع آوری ۱۳نیم ملیارد ریال صدقه ،بهار و تابستان امسال در زنجان...

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زنجان اعلام کرد: بهار و تابستان امسال زنجانیها بیش از ۱۳ میلیارد و ۶00 میلیون ریال از اموالشان را صدقه کرده اند. وی با بیان اینکه کمیته امداد برای خدمت رسانی ...