فعالیت ۱۴۰دفتر جدید ثبت داد خواست قضایی تا پایان امسال...

دفاتر ثبت داد خواست قضایی بخش خصوصی در مراکز استان ها تا پایان امسال به 240 واحد افزایش خواهد یافت . به گزارش خبرنگار گروه استانهای پرتال خبر از رشت؛ معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست ش...