در اولویت قرارگرفتن پروژه های نیمه تمام شادگان در ماده ۱۸۰قانون بودجه...

پروژه های نیمه تمام شادگان در اولویت ماده 180قانون بودجه قرار گرفتند. به گزارش گروه استان های پرتال خبر از آبادان؛فرماندارشادگان گفت:با تصویب طرح های پیشنهادی از محل اعتبارات ماده 180 قانون بودجه، مس...