یک گروه ۲۰۰نفری افراد ملامنصور به گروه ملا رسول پیوسته است...

یک قوماندان طالبان ولسوالى قیصار ولایت فاریاب ادعا می کند که یک گروه دوصد نفری افراد دو قومندانان مربوط ملا اختر منصور به گروه ملا رسول پیوسته است به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،ملا عبدالنا...