پذیرش ۳۰مقاله علمی در همایش مقام علمی و عملی آیت اله شهیدی...

رییس همایش مقام علمی و عملی آیت اله شهیدی گفت:در این همایش 30 مقاله علمی پذیرفته شده بود که درهمایش چهار مقاله ارائه شد و همه مقاله ها در گنگره ملی آیت اله شهیدی چاپ خواهد شد. به گزارش خبرنگار گروه ا...